ಅರೆವಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈಪ್ ಪ್ರಕಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು